---

شورای شهر کانی دینار

شورای اسلامی دوره پنجم شهر کانی دینار

رئیس شورا : سعدی مرادی

نائب رئیس : عطا هوشمند

اعضا شورا :  بهنام حیدری، ستار امیدی، سرکوت لطفی

 

;
آخرین مطالب
روزنامه ها